Akciová společnost

Akciová společnost

Akciová společnost patří mezi kapitálové společnosti. Jedná se o právnickou osobu. Jedná se o společnost, která má základní kapitál tvoření akciemi o určité jmenovité hodnotě. Akciovou společnost je možné založit jedním zakladatelem, který musí být právnickou osobou. Při založení podepisuje zakladatelskou listinu. Je-li společnost zakládána více zakladateli, podepisuje se zakladatelská smlouva. Jak zakládací smlouva, tak i listina musí obsahovat státem určené náležitosti. Jedná se:

  • označení firmy
  • předmět podnikání
  • výše navrhovaného základního kapitálu
  • počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, formu jejich vydání
  • kolik akcií se upisuje, jaký je jejich emisní kurs, způsob a lhůta splacení emisního kursu
  • je-li splácen kurs nepeněžitým vkladem určení předmětu a způsob jeho splacení, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií
  • očekávanou výši nákladů na založení společnosti
  • určení správce vkladu
  • orgány společnosti
  • návrh stanov

Důležitým zakládacím dokumentem, bez kterého nemůže být společnost založena jsou stanovy společnosti. Správce vkladu je osoba, která je určena společností. Nejčastěji to bývá někdo z akcionářů. Přebírá vklady od akcionářů a vydává potvrzení o jejich převzetí. Po vzniku společnosti jsou vklady vyměněny za akcie či zatímní listy.

Společnost se zakládá s veřejným či neveřejným úpisem akcií. Veřejný úpis akcií spočívá v tom, že je část podniku nabízena a prodávána široké skupině investorů. Při tomto způsobu nemůžeme splatit vklad nepeněžitou formou a upsané akcie musí být splaceny aspoň z 10%. Založení společnosti bez veřejného úpisu je možné, když se zakladatelé dohodnou v zakladatelské smlouvě, že v určitém poměru upíší akcie na celý základní kapitál.

Akcionáři společnosti jsou povinni účastnit se vkladem. Výše vkladu není přesně stanovena. Záleží na počtu a jmenovité hodnotě akcií. Vklady mohou mít formu peněžitou nebo nepeněžitou. Je-li nepeněžitý vklad, musí být oceněn soudním znalcem. Před založením společnosti musí být splacen celý nepeněžitý vklad, emisní ážio a alespoň 30% peněžitého vkladu. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

O webu

Na našich webových stránkách dostanete informace o založení jednotlivých druhů společností. Jako jsou akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a družstvo. Každá z těchto společností má rozdílné způsoby založení. Poskytneme vám informace o tom, kdo má povinné vklady a základní kapitál. Kdo ve společnostech ručí. Kdo má povinnost tvorby rezervního, respektive nedělitelného fondu. A mnoho dalšího. Společné tyto společnosti mají, že vznikají zápisem do obchodního rejstříku.