Komanditní společnost

Komanditní společnost

Komanditní společnost je společnost, která představuje kombinaci osobní společnosti a společnosti kapitálové. Společnost musí mít označení „komanditní společnost“ nebo zkratky „kom. spol.“ či „k. s.“. V případě, že firma obsahuje jméno komanditisty, pak má povinnost ručení za závazky společnosti jste jako komplementáři.

Komanditní společnost představuje firmu, kde jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, který je zapsaný v obchodním rejstříku. Tyto osoby se nazývají komanditisté. Další podmínkou vzniku společnosti je, že společnost má jednoho nebo více společníků ručí celým svým majetkem. Tyto osoby jsou označovány jako komplementáři. Jak komplementáři, tak i komanditisté mají nárok na likvidačním zůstatku. Komanditisté mají povinný vklad do společnosti ve výši, která je určena ve společenské smlouvě, minimální výše je však 5 000 Kč. Komplementáři se nemusí účastnit vkladu do společnosti. Je-li vklad splacen v nižší výši nebo po uplynutí stanovené doby, je možné uplatit úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky. Vklad musí být splacen alespoň ve výši 30% do doby podání návrhu na zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu není stanovena.

Aby mohla být komanditní společnost založena, musí být podepsána společenská smlouva, která musí obsahovat předepsaná náležitosti. Patří sem:

  • firma a sídlo společnosti
  • předmět podnikání
  • určení společníků, sídlo a název právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby
  • výše vkladu komanditisty, způsob vkladu a datum splacení
  • určení, kdo patří mezi komplementáře a kdo mezi komanditisty.Jelikož musí mít komanditní společnost min 2 členy, nemůže být podepsána zakladatelská listina. Komanditní společnost vzniká okamžikem jejího zapsání do obchodního rejstříku.

O webu

Na našich webových stránkách dostanete informace o založení jednotlivých druhů společností. Jako jsou akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a družstvo. Každá z těchto společností má rozdílné způsoby založení. Poskytneme vám informace o tom, kdo má povinné vklady a základní kapitál. Kdo ve společnostech ručí. Kdo má povinnost tvorby rezervního, respektive nedělitelného fondu. A mnoho dalšího. Společné tyto společnosti mají, že vznikají zápisem do obchodního rejstříku.