Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost patří do skupiny osobních společností. Tuto společnost mohou založit minimálně dvě osoby, které za své závazky ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem. Společnost musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“ nebo zkratky „veř. obch. spol.“ či „v. o. s.“. V případě, že název společnosti nese jméno jednoho ze společníků, stačí aby název společnosti obsahoval dodatek „a spol.“. Založení společnosti je velmi jednoduché. Nepožaduje se žádný základní kapitál. Proto také společníci nemají žádný povinný vklad do společnosti. Rozhodnou-li se společníci z vlastní iniciativy vlož vklad, musí být tato skutečnost zakotvena ve smlouvě spolu s doplňujícími údaji. Jako jsou lhůta, způsob a výše vkladu.

Vklad může mít peněžitou i nepeněžitou podobu. V případě, že vklad není splacen ve stanovené lhůtě či ve stanovené výši, ze zákona se platí 20% úrok z prodlení, který se platí z výše dlužné částky. Ve společenské smlouvě může být stanoven nižší úrok z prodlení nebo ho společnost nemusí vůbec uplatňovat.

Veřejná obchodní společnost je založena zakladatelskou listinou. Ta musí být podepsána minimálně 2 společníky, ať již fyzickou nebo právnickou osobou, a tyto podpisy musí být úředně ověřeny. Je-li zakladatelem fyzická osoba, je nutné aby splňovala podmínky pro provozování živnosti. V případě, že je zakladatelem právnická osoba, práva a povinnosti společníka provozuje fyzická osoba. Tato osoba je buď statutární orgán nebo pověřený zástupce právnické osoby.

Aby společnost mohla být řádným způsobem založena, musí společenská smlouva obsahovat státem požadované náležitosti:

  • název a sídlo společnosti
  • předmět podnikání
  • uvedení společníků firmy, včetně názvu a sídla právnické osoby nebo bydlištěm a jménem osoby fyzické

Aby společnost mohla vzniknout, musí být sepsán a podán návrh na zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Ten se podává u místě příslušného rejstříkového soudu. Návrh na zápis musí být podepsán všemi jednateli a tyto podpisy musí být úředně ověřeny. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

O webu

Na našich webových stránkách dostanete informace o založení jednotlivých druhů společností. Jako jsou akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a družstvo. Každá z těchto společností má rozdílné způsoby založení. Poskytneme vám informace o tom, kdo má povinné vklady a základní kapitál. Kdo ve společnostech ručí. Kdo má povinnost tvorby rezervního, respektive nedělitelného fondu. A mnoho dalšího. Společné tyto společnosti mají, že vznikají zápisem do obchodního rejstříku.